ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР - ОФЕРТА

м. Нью-Йорк

«01» лютого 2022 року

Visotsky Consulting Inc. (315 W 36th Street, NYC, NY, 10018) зареєстрована як юридична особа відповідно до законодавства штату Нью-Йорк, США, в особі Олександра Висоцького (надалі іменована як «ЛІЦЕНЗІАР») та

юридична або фізична особа, що називається надалі «ЛІЦЕНЗІАТ», з іншого боку, спільно іменовані «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цей Договір (далі — «Договір») про наступне:

Ця публічна оферта Ліцензіара адресована юридичній чи фізичній особі (далі - Ліцензіату), є офіційною пропозицією Ліцензіара укласти ліцензійний договір на умовах, що викладені в оферті. Юридична або фізична особа, яка робить акцепт цієї оферти, стає Ліцензіатом.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Оферта - цей документ "Ліцензійний договір-оферта", публічна пропозиція Ліцензіара, адресована фізичним або юридичним особам, укласти з ним ліцензійний договір (далі - Договір) на умовах, які викладені у Договорі.

Акцепт - повне та беззастережне прийняття Ліцензіатом умов Договору. Акцептом за цим Договором є факт оплати Ліцензіатом рахунку на надання простої (невиключної) ліцензії або вартості послуг, що надаються Ліцензіаром.

Платформа - програмне середовище, в рамках якого здійснюється надання Контенту, розташоване в мережі Інтернет в межах доменної зони https://my.bbooster.online, що дозволяє Ліцензіату та/або користувачам отримувати доступ до Контенту Ліцензіара.

Користувач - фізична особа, працівник або інший представник Ліцензіата, яка використовує систему з метою доступу до Контенту Ліцензіара.

Адміністратор Ліцензіата - Користувач, уповноважений Ліцензіатом для керування доступом до Контенту та який має розширені функціональні можливості використання Платформи, у тому числі надання доступу до Контенту іншим користувачам, можливості переглядати та блокувати особисті кабінети інших користувачів. Адміністратор визначається представником Ліцензіата на Платформі. Дії, вчинені користувачем, ідентифікованим на Платформі як адміністратор Ліцензіата, вважаються здійсненими ним як представником Ліцензіата.

Особистий кабінет - сукупність захищених сторінок на Платформі, за допомогою яких здійснюється доступ до Контенту, його використання та віддалену взаємодію Сторін. Доступ до особистого кабінету здійснюється шляхом введення персональних ідентифікаційних даних у відповідному розділі на сайті.

Ідентифікаційні дані - інформація, призначена для ідентифікації Користувача при створенні особистого кабінету та при подальшому використанні платформи. Як ідентифікаційні дані виступає пара, що складається з ідентифікаційного імені (далі Логін) та паролю. Ідентифікаційні дані створюються Користувачем під час його реєстрації на Платформі.

Контент - інформація, виключні права на яку належать Ліцензіару, у формі вебінарів, ілюстрацій, текстів, відео, музики, звуків, елементів дизайну, графічних зображень, фотографій та інших об'єктів.

Курс - сукупність різних форм Контенту, об'єднаних за певною тематикою, що складають послідовний цикл.

Невиключна ліцензія (Ліцензія) - невиключне відплатне право використання Контенту та/або Платформи у порядку та способами, зазначеними у цьому Договорі.

При тлумаченні термінів, які не знайшли визначення у цьому розділі та за текстом цього Договору, Сторони керуються тим визначенням, яке закладається у зміст відповідного терміна, насамперед — на сайті Платформи, в другу чергу, що вказані в мережі Інтернет, якщо такі визначення не суперечать законодавству України.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Ліцензіар зобов'язується надати Ліцензіату права використання (проста (невиключна) ліцензія) Контенту та Платформи на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Контент надається у форматі курсу(ів), вибір якого здійснюється Ліцензіатом самостійно згідно чинних курсів Ліцензіара. Найменування та зміст Контенту вказується у відповідному розділі сайту. Надання права на використання іншого, додаткового Контенту (курсів) можливе шляхом підписання Сторонами Специфікацій до цього Договору.

1.3. За надання прав використання Ліцензіат зобов'язується виплатити Ліцензіару винагороду у розмірі та на умовах, передбачених цим Договором.

2. УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ

2.1. Право використання Контенту надається на термін, вказаний на сайті.

Контент може бути використаний такими способами:

отримання доступу до Контенту за допомогою особистого кабінету на Платформі;

використання Контенту за його цільовим призначенням, а саме, зорове та/або слухове сприйняття (перегляд) користувачами Контенту на Платформі з використанням відповідних технічних пристроїв/обладнання (персональний комп'ютер, планшет, мобільні пристрої).

2.2. Доступ до Контенту обмежений кількістю користувачів Ліцензіату, зазначеною в умовах, до конкретного Контенту. Збільшення кількості користувачів Ліцензіату можливе на умовах додаткової оплати відповідно до чинного прейскуранту Ліцензіара.

Доступ до Контенту та його використання можливі лише засобами, зазначеними у п.2.1 цього Договору, тобто у онлайн форматі в особистому кабінеті на сайті Платформи. Контент не призначений для скачування та/або його використання з за допомогою інших систем дистанційного навчання та/або аналогічних програм. Технічна можливість завантаження Контенту на будь-який пристрій для подальшого перегляду в офлайн форматі не передбачено.

Доступ до Платформи та Контенту надається протягом 1 (одного) робочого дня з моменту оплати.

Ліцензіат не надає Ліцензіару письмових звітів про використання Контенту та/або Платформи.

Для засвідчення факту передачі прав використання Контенту та Платформи Сторони можуть підписати двосторонній акт. Акт надсилається Ліцензіаром на адресу Ліцензіата протягом 5 (П'яти) робочих днів з моменту надання.

Право використання Платформи надається на умовах субліцензування.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ. ВЗАЄМОДІЯ МІЖ СТОРОНАМИ

3.1. Для доступу до Контенту адміністратор, який призначається Ліцензіатом, створює особистий кабінет на Платформі в порядку, передбаченому умовами використання Платформи.

3.2. Подальше управління доступом до Контенту, у тому числі надання ідентифікаційних даних для створення особистих кабінетів користувачів з метою доступу до Контенту здійснюється в порядку, передбаченому умовами використання Платформи.

3.3. Консультаційний супровід у процесі використання Контенту здійснюється через взаємодію Ліцензіара з Ліцензіатом способами, передбаченими Системою (шляхом обміну повідомленнями в особистому кабінеті на сайті Платформи), а також наданням консультацій по телефону та електронній пошті у робочі дні та години.

3.4. Доступ до Платформи та Контенту в автоматичному режимі здійснюється 24 години 7 днів на тиждень, за винятком призупинення доступу у випадках проведення профілактичних робіт, ремонту обладнання та ліній зв'язку.

3.5. Для забезпечення коректної роботи Платформи необхідне дотримання технічних вимог, передбачених правовласником Платформи на сайті Платформи.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛЮЧНІ ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ОБМЕЖЕННЯ

4.1. Ліцензіар гарантує, що він є належним правовласником на все в сукупності та на кожен окремий елемент Контенту, право використання якого надається Ліцензіату.

4.2. Ліцензіат погоджується з тим, що несе повну відповідальність за порушення ним та/або адміністратором та/або користувачами зобов'язань, передбачених цим розділом, а також за наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки та збитки, які можуть бути завдані Ліцензіару). Жодне з положень цього Договору не може трактуватись як передача (відчуження) виняткових прав на Контент.

4.3. При використанні Контенту забороняється:

4.3.1. Використовувати Контент у спосіб, що прямо не передбачений цим Договором.

4.3.2. Поширювати, копіювати, завантажувати на будь-які пристрої, передавати третім особам та будь-яким іншим способом оприлюднювати Контент повністю або частинами.

4.3.3. Здійснювати доступ до Контенту за допомогою будь-якої технології або засобів, відмінних від технологій, які застосовуються на Платформі на сайті.

4.3.4. Використовувати Контент для реклами Ліцензіата, продукції, послуг та/або робіт, що здійснюються Ліцензіатом.

4.3.5. Використовувати Контент під товарним знаком Ліцензіату, а також представляти Контент як власність Ліцензіата.

4.4. Право використання Платформи на умовах простої (невиняткової) ліцензії надається Ліцензіаром у порядок субліцензування. Ліцензіар гарантує, що згоду на надання Ліцензіаром прав використання Платформи на умовах субліцензії від правовласника отримано.

4.5. Ліцензіат не має права передавати третім особам права на використання Платформи та/або Контенту (на відплатній або безоплатній основі) без попередньої згоди Ліцензіара.

4.6. Ліцензіат гарантує, що на момент підписання цього Договору він ознайомлений з умовами, способами та обмеженнями використання Платформи, а також з ліцензійною угодою, розміщеною на сайті Платформи. Ліцензіат гарантує, що ознайомлений з технічними вимогами, встановленими правовласником Платформи, необхідними для коректної роботи Платформи.

5. ВИНАГОРОДА. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Розмір винагороди Ліцензіара за надання прав використання Платформи та Контенту вказується в умовах, розміщених на сайті. Винагорода включає вартість надання прав використання Контенту та Платформи на умовах простої (невиключної) ліцензії.

5.2. Оплата винагороди здійснюється шляхом внесення попередньої оплати у розмірі 100% від розміру винагороди, зазначеної у п. 5.1. цієї угоди.

5.3. Оплата здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів.

5.4. Обов'язок Ліцензіата з оплати вважається виконаним у момент зарахування коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара.

5.5. Оплата додаткових послуг Ліцензіара здійснюється відповідно до чинного прейскуранта та на підставі рахунку Ліцензіара у терміни, зазначені у рахунку.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

6.2. Відповідальність Ліцензіара щодо використання Платформи обмежена відповідальністю правовласника Платформи, а саме:

6.2.1. Платформа надається «як є» (as is), відповідно до загальноприйнятого у міжнародній практиці принципу. Це означає, що через проблеми, що виникають у процесі встановлення, оновлення, підтримки та експлуатації Платформи (у т.ч. ч. проблеми сумісності з іншими програмними продуктами (пакетами, драйверами та ін.), невідповідності результатів використання Платформи очікуванням Ліцензіату тощо), Ліцензіар відповідальності не несе. Ліцензіат повинен розуміти, що несе повну відповідальність за можливі негативні наслідки, спричинені несумісністю чи конфліктами Платформи з іншими програмними продуктами, встановленими на комп'ютері чи іншому пристрої користувачів.

6.2.2. Ліцензіар не несе відповідальності у випадку, якщо доступ до Платформи обмежений через відсутність у Ліцензіата доступу до Інтернету. Ліцензіар не несе відповідальності за працездатність пристроїв Ліцензіата (користувачів), на яких було відкрито доступ до Платформи.

6.3. Положення про відповідальність Ліцензіата, передбачені цим Договором, діють протягом усього терміну дії цього Договору та протягом 5 (П'яти) років з моменту припинення відносин Сторін за цим Договором.

6.4. У разі виникнення між Сторонами спорів чи розбіжностей, що випливають із цього Договору або пов'язані з ним. Сторони вживають усі заходи для їх вирішення шляхом переговорів між собою.

6.5. У разі якщо не вдається вирішити спори та/або розбіжності, що виникли між Сторонами шляхом переговорів, такі суперечки вирішуються в Арбітражному суді.

6.6. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних та неупереджених за обставин: стихійного лиха, військових дій, масових заворушень, пожежі, землетруси тощо, а також внаслідок рішень та дій (бездіяльності) органів державної влади, неправомірних дій третіх осіб.

6.7. Якщо протягом 30 (тридцяти) днів обставини, зазначені в п. 6.6. цього Договору, не припиняються, кожна Сторона має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір без відшкодування іншій Стороні збитків, пов'язаних із розірванням цього Договору.

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

7.1. Будь-яка інформація, у тому числі документація, текстова інформація, графічні зображення, інформаційно-методичні матеріали, відео-, аудіо- та фотоматеріали, Платформи, методи, ідеї, ілюстрації та елементи дизайну, що передаються та надаються Ліцензіату при наданні послуг, є об'єктами виняткових прав Ліцензіара.

7.2. Вказані у п.7.1, об'єкти виняткових прав Ліцензіат має право використовувати виключно для ознайомлення, прочитання, візуального сприйняття та безпосередньо в процесі надання послуг Ліцензіаром.

7.3. Ліцензіату забороняється використовувати об'єкти виняткових прав Ліцензіара будь-яким способом, прямо не передбаченим цим Договором, у тому числі Ліцензіату забороняється: розповсюджувати, копіювати, записувати на будь-які аудіо- та/або відео-носії, будь-яким іншим чином здійснювати оприлюднення об'єктів виняткових прав Ліцензіара, використовувати об'єкти виняткових прав Ліцензіара для реклами Ліцензіата, продукції, послуг та/або робіт, здійснених Ліцензіатом, використовувати об'єкти виняткових прав Ліцензіара під товарним знаком Ліцензіата, використовувати об'єкти виняткових прав Ліцензіара для навчання третіх осіб, надання консалтингових послуг третім особам, проведення занять та семінарів, тренінгів, інструктажів, консультацій, виступів, а також представляти об'єкти виняткових прав Ліцензіара як власність Ліцензіата.

7.4. За умови виявлення Ліцензіаром хоча б одного факту використання Ліцензіатом, працівниками Ліцензіата та/або третіми особами, з якими у Ліцензіата укладено цивільно-правовий договір, об'єктів виняткових прав Ліцензіара способами, які прямо не передбачені цим Договором, Ліцензіат несе відповідальність перед Ліцензіаром за заподіяні фактом поширення інформації збитки, включаючи втрачену вигоду.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Ліцензіату відомо, і він зобов'язується довести до відома користувачів, що використання Контенту та Платформи користувачами можливе лише при наданні користувачами згоди на обробку персональних даних користувачів, які вказуються при створенні особистого кабінету, у тому числі, але не обмежуючись: прізвищем, ім'ям, по батькові, адресою електронної пошти, номером контактного телефону. Згода користувача-суб'єкта персональних даних має бути дана при створенні особистого кабінету за допомогою Платформи.

8.2. Ліцензіар зобов'язується в рамках виконання Договору дотримуватися суворої конфіденційності всієї персональної інформації Ліцензіата.

9. ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ СТОРОНАМИ

9.1. Сторони визнають юридичну силу за документами та повідомленнями, надісланими електронною поштою (e-mail) адресам, зазначеним у розділі 11 цього Договору та/або узгодженим Сторонами у процесі виконання цього Договору, а також за повідомленнями, надісланими у порядку взаємодії Ліцензіата (адміністратора Ліцензіата) та Ліцензіара через особистий кабінет на Платформі, та визнають їх рівнозначними документами на паперових носіях, підписаним власноручним підписом.

9.2. Будь-які файли, вкладені в повідомлення електронної пошти (attachments), є невід'ємною частиною цього повідомлення.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до його розірвання Сторонами.

10.2. Цей Договір може бути розірваний достроково:

10.2.1. За взаємною згодою Ліцензіара та Ліцензіата.

10.2.2. За ініціативою Ліцензіара в односторонньому позасудовому порядку у випадках:

- одноразового порушення Ліцензіатом умов цього Договору;

- одноразового порушення Ліцензіатом виняткових прав третіх осіб.

10.3. Повернення коштів, сплачених Ліцензіатом у рахунок винагороди за цим Договором, у випадках одностороннього позасудового розірвання, передбачених пп. 10.2.2 цього Договору, не проводиться.

10.4. Ліцензіат має право розірвати цей Договір шляхом письмового повідомлення Ліцензіара протягом 3 (трьох) днів з моменту початку онлайн-тренінгу згідно умов, розміщених на сайті: https://my.bbooster.online . У цьому випадку повернення коштів, сплачених Ліцензіатом у рахунок винагороди за цим Договором, проводиться протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту звернення Ліцензіата з вимогою про повернення.

ЛІЦЕНЗІАР:

Visotsky Consulting Inc.

Address: 315 W 36th Street, NYC, NY, 10018 Bank details (банківські реквізити):

Bank of America, 25 West 51st Street, New York, NY 10019

Account number: 483075295182

Routing number: 026009593

SWIFT BOFAUS3N

__________________/ Олександр Висоцький

Made on
Tilda